A programról

A Campus Mundi Projekt

 

Az Ösztöndíjra már csak Budapesten és Pest megyén kívüli lakcímű hallgatók pályázhatnak!

 

Magyarország versenyképessége szempontjából kiemelten fontos, hogy a magyar felsőoktatási intézményekből kikerülő diplomás munkaerő felkészültsége megfeleljen a globális verseny kihívásainak. Ennek hatékony eszköze a hazai felsőoktatás minél intenzívebb bekapcsolódása a nemzetközi hallgatói mobilitási folyamatokba. 

A „Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program” címen az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a Tempus Közalapítvány  kezelésében.

A Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása, különös tekintettel a foglalkoztathatóságra, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelése. A projekt egyrészt a nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítését, másrészt a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóvonzó képességének és nemzetköziesítésének támogatását szolgálja.

A hallgatói mobilitás növelése hozzájárul a leuveni célokkal összhangban megfogalmazott nemzeti célkitűzés eléréséhez: a legalább 3 hónap hosszúságú vagy minimum 15 kredit értékű külföldi tanulmányi időszakon vagy szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók aránya érje el a diplomát szerzők 20%-át 2023-ra. Az ösztöndíjazásra rendelkezésre álló források legnagyobb része (mintegy 5,7 milliárd Ft) ennek megfelelően a hosszú távú mobilitásra áll rendelkezésre, ezen belül mintegy 2,4 milliárd Ft fordítható szakmai gyakorlatok finanszírozására.

A nemzetközi kutatások adatai alapján a nemzetközi mobilitásban való részvétel jelentősen javítja a hallgatók munkaerő-piaci pozícióit, hiszen hozzájárul azon készségek és kompetenciák fejlődéséhez, amelyeket a munkaerőpiacon kifejezetten keresettek (pl. gyakorlatorientált idegennyelv-tudás és jó kommunikációs képességek; egyszerre jó együttműködési készségek és önállóság; felelősségvállalás és döntéshozatali képesség; interkulturális készségek).

A projekt ahhoz is hozzájárul, hogy a hazai felsőoktatási intézmények mind az idegen nyelvű képzések, mind a hallgatói szolgáltatások vonatkozásában felkészültebbek legyenek a külföldi hallgatók fogadására, és mindez láthatóbbá is váljon a potenciális külföldi hallgatói kör számára is.

 

Felsőoktatási mobilitás

A mobilitás támogatása ösztöndíj formájában elsősorban a magyar felsőoktatási hallgatók külföldi féléves részképzésének, szakmai gyakorlatának és jelentősen kisebb mértékben rövid időtartamú tanulmányútjának támogatásával valósul meg. A nemzetközi hallgatói mobilitás erősítése a hallgatók tapasztalatszerzését és kompetenciáinak növelését szolgálja, melyek határozottan javítják az elhelyezkedési esélyeiket.

A projekt 5 év alatt mintegy 6700 fő számára nyújt támogatást külföldi résztanulmányok folytatásához, külföldi szakmai gyakorlaton vagy rövid tanulmányúton való részvételhez.

További információk: www.facebook.com/campusmundi

Nemzetköziesítés

A magyar felsőoktatás nemzetköziesítésének támogatásával a projekt a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatait erősíti, hozzájárulva ahhoz a kormányzati célhoz, hogy a Magyarországra érkező külföldi hallgatók száma 2021-ig 25 ezerről 40 ezerre növekedjen.

A felsőoktatás nemzetköziesítését támogató tevékenységek sorába tartozik a külföldi oktatási vásárokon, szakmai rendezvényeken való egységes megjelenés és a hazai felsőoktatási intézmények népszerűsítése. Az intézmények munkáját segítik a szakmai műhelyek, képzések és szakértői kurzusok, valamint az idegennyelvű képzések fejlesztésének szakmai támogatása. A mobilitással kapcsolatos kutatások, statisztikák, háttéranyagok, a szükséges adatbázisok bővítése és összehangolása szintén fontos hozzájárulást jelentenek a nemzetköziesítés elmélyítéséhez.

A létrehozandó nemzetközi alumni hálózat célja a kapcsolattartás a Magyarországon felsőoktatási (rész)tanulmányokat végzett külföldi hallgatókkal a tanulmányi időszak után.  Az alumni tagoknak komoly szerepe lehet a magyar felsőoktatás külföldi népszerűsítésében, további külföldi hallgatók toborzásában. Az általuk képviselt kapcsolati tőke nagy érték az üzleti-gazdasági, turisztikai, tudományos, illetve diplomáciai kapcsolatok megalapozása, megerősítése érdekében.