Munkatársaknak/Pályázati felhívás

 

Felhívás Erasmus+ és Nemzetközi kreditmobilitási egyéni mobilitási pályázat beadására

 

Pályázati belső képzés!

Az Egyetem oktatói és munkatársai részére pályázati képzést szervezünk az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Szeptember 18-án és 25-én 16 órától a Bécsi út 94-96. BC 2.203-as teremben

Szeptember 20-án és 27-én 16 órától a Tavaszmező 14-18. TG 2.06-os teremben.

Javasoljuk, hogy aki a 2018/19-es tanév során szeretne kiutazni, mindenképpen vegyen részt valamelyik felkészítő szemináriumon!

 

Az Óbudai Egyetem pályázatot hirdet a nem oktatói személyzet és az oktatói számára az Erasmus+ és Nemzetközi kreditmobilitási programokban való egyéni mobilitás megvalósítására.

 

A  személyzeti mobilitás célja, hogy az intézmény adminisztratív állományában dolgozó kollégák képzési célú mobilitását elősegítse, a támogatott a mobilitás során az intézmény egésze számára hasznosítható tapasztalatokat, jó gyakorlatokat szerezzen. Pályázhat oktató is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítását tervezi.

 

Pályázható munkatársi (személyzeti) mobilitás típusok:

- rövid távú képzés (training, workshop),

- intézménylátogatás (job shadowing).

 

A munkatársi pályázat menete:

1. Pályázati űrlap benyújtása a közvetlen vezetővel, kari koordinátorral egyeztetve az intézményi koordinátornak

2. Az intézményi koordinátor továbbítja a pályázati űrlapot a nemzetközi rektorhelyettesnek engedélyezésre

3. A pályázat pozitív elbírálása után a Mobilitási Osztály értesíti a pályázó oktatót

4. A munkatárs a tréning programot és időpontot egyezteti a fogadóval (űrlap: Mobilitási program leírása - Mobility Agreement)

5. Munkatársi egyéni támogatási (pénzügyi) szerződés megkötése (Mobilitási Osztály)

6. Kiküldetési határozat elkészítése

7. Külföldi tréning program zárása után igazoló jelentés leadása a Mobilitási Osztályon (Mobilitást igazoló dokumentum, angol)

8. Kiküldetési határozat pénzügyi lezárása (az előlegként kapott pénzügyi támogatás, azaz a kiküldetési elszámolás formanyomtatvány kitöltése és leadása)

9. Tréning beszámoló elkészítése (on-line)

 

 

A pályázati űrlapok beadási határideje minimum 2 hónappal a tervezett mobilitás előtt, azaz:

2018. szeptember 30. - a 2018. december 1-31. között megvalósuló mobilitások esetén.

2018. október 31. - a 2019. január 1-31. között megvalósuló mobilitások esetén.

2018. november 30. - a 2019. február 1-28. között megvalósuló mobilitások esetén.

 

 

Pályázatok benyújtása:

A pályázatokat elektronikus és papír alapú nyomtatványokkal kell benyújtani. Az elektronikus verzió benyújtása az Erasmus+ online regisztrációval történik. A papíralapú nyomtatványokat az intézményi koordinátorhoz kell benyújtani (online is lehetséges, valamennyi dokumentum e-mail-ben történő megküldésével), valamennyi űrlap és dokumentum szabályos és maradéktalan kitöltésével.

 

A személyzeti űrlapok a következő útvonalon érhetők el:

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/munkatarsaknak/urlapok

 

Oktatói, személyzeti mobilitásra vonatkozó pályázati feltételek:

- magyar vagy uniós állampolgárság, aki az ÓE-vel munkaviszonnyal rendelkezik,

- képzési és intézménylátogatási célú mobilitás esetén az ÓE főállású munkavállalója,

- a képzési vagy intézménylátogatási célú mobilitás Erasmus+ esetén min. 2 nap, Nemzetközi kreditmobilitás esetén 5 munkával töltött nap,

- oktatói/képzési/intézménylátogatási munkatervet kell kidolgozni,

- nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre (nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérõ eredményéről szóló dokumentummal igazolható),

- pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetem célkitűzéseivel.

 

A kiemelt célcsoportok:

- Erasmus+ programmal foglalkozó tanszéki / kari / központi koordinátorok,

- tanulmányi osztályok vezetői,

- könyvtári munkatársak,

- gazdasági osztály munkatársai,

- informatikusok,

- marketing és PR területen dolgozó kollégák,

- a Kreditátviteli Bizottság tagjai,

- a nemzetközi képzéssel foglalkozó oktató/dolgozó kollégák,

- kollégiumi munkatársak.

 

Pénzügyi támogatás:

Az Erasmus+ program keretében a támogatottak képzési és megélhetési támogatásban részesülhetnek. Az Erasmus+ támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kinttartózkodás teljes költségét nem fedezi, ezért szükség van egyéb kiegészítõ források igénybevételére, vagy egyéni anyagi hozzájárulásra is. A pénzügyi támogatás várható összege és meghatározásának módja a következő weboldalon található:

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/munkatarsaknak/informaciok

 

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

- a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ezáltal javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését,

- a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (tudásmegosztás, tudástranszfer érvényesülése és mozgósítás),

- a kiutazás járuljon hozzá az intézmény nemzetköziesítéséhez, és az egyetem által nyújtott szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

A kari támogatás elnyerését követően a nemzetközi rektorhelyettes saját hatáskörében engedélyezi a mobilitás további szervezését.

Az engedély alapján az intézményi koordinátor dönt a rendelkezésre álló kari keretösszeg felhasználásáról és az egyéni támogatási összegek meghatározásáról.
A támogatott pályázókkal az Óbudai Egyetem Támogatási (ösztöndíj) Szerződést köt.

Az Erasmus+ program alapelvének megfelelően az adminisztratív személyzet mobilitása esetén is törekedni kell a kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára).

Az ösztöndíjakkal és az utazási költség támogatásával kapcsolatok kereteket lásd az Információk lapfülön.
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a Mobilitási Osztály munkatársai személyesen vagy telefonon (+3616665615) vagy emailben (
mobility@uni-obuda.hu) nyújtanak további felvilágosítást.

 

Fair play megsértésének következményei:

A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtók pályázatai elutasításra kerülnek.

A szerződésben vállalt képzési / intézménylátogatási tevékenységet önhibájukból nem teljesítő oktatóknak / személyzetnek a megítélt és folyósított támogatás egy részét vagy akár teljes egészét vissza kell fizetniük.