COVID hírek

COVID Hírek

A 2020. március 15-én bevezetett kiutazási korlátozások feloldásával a nemzetközi mobilitási programokban történő utazások megvalósíthatók az alábbiakban leírtak figyelembe vételével.

Kérjük, hogy bizonytalan helyzetben senki ne kezdje meg a mobilitást!

Kérdéseikkel forduljanak a Nemzetközi Oktatási Iroda munkatársaihoz!

Hallgatói mobilitás:

 • A hallgatói mobilitások szervezése megkezdhető a fogadó intézmény által megadott tájékoztatók és instrukciók alapján.
 • A mobilitás halasztható, de csak a következő félévre. Ebben az esetben nem kell új pályázatot benyújtani. Aki a következő tanévben szeretne kiutazni, annak tavasszal meg kell újítania a pályázatát.
 • Aki a halasztás mellett dönt, erről mielőbb tájékoztassa a küldő és a fogadó egyetemet is. A partner egyetemektől függ, hogy meddig lehet visszalépni, de július végével legkésőbb meg kell hozni a döntést, mert egyébként az ösztöndíj folyósítása is késedelmet szenvedhet.
 • A kombinált mobilitási formák elfogadhatók. Olyan mobilitási támogatási szerződés azonban nem köthető, amelyben a teljes időszak virtuális tevékenységből állna. Ha a helyzet úgy kívánja, elfogadott megoldás lehet a mobilitás virtuális formában (azaz kiutazás nélküli online tevékenységként) való megkezdése, majd folytatása fizikai mobilitással. E kettő között szünet is lehetséges, de a fizikai mobilitás időtartama el kell, hogy érje a szokásos minimális időtartamot: szakmai gyakorlat esetén kettő, részképzés esetén a három hónapot. Amennyiben ez  nem teljesíthető, vis maior helyzet áll fenn, amely a Tempus Közalapítvány jóváhagyását igényli.
 • Amennyiben hibrid, azaz távolléti és jelenléti oktatást is meghirdettek a külföldi intézményben, ott is világosan jelezni kell, hogy az egyes oktatási formák mettől meddig tartottak.
 • Ha a járványhelyzet miatt a jelenléti oktatás távollétire vált, akkor az vis maior helyzetnek tekinthető, és a keletkezett plusz költségekre a Tempus Közalapítványhoz az egyetem kérelmet nyújt be a hallgatók által beadott dokumentumok alapján. Ezen lépés előtt azonban az ösztöndíjasnak meg kell próbálnia visszaszereznie a kifizetett összegeket. Ha erre negatív válasz érkezik, azt is csatolni kell a kérelemhez.
 • Nagyon fontos:A vis maior kérelemhez sokféle dokumentum felhasználható, ezért kérjük, hogy minden számlát, levelezést őrizzenek meg, mert ezek alapján kerül megállapításra a kártérítési összeg.
 • Folyamatosan tájékozódjanak a fogadó ország vírushelyzetéről, olvassák el a fogadó egyetem által küldött tájékoztatókat, instrukciókat, figyeljék az egyetemek honlapját, kövessék a facebook oldalunkat és tanulmányozzák az Általános információk részt is.
 • A támogatási szerződés aláírásával együtt egy nyilatkozat aláírását is kérjük, amelyben kijelentik, hogy a vonatkozó utasításokat, rendelkezéseket betartják, és a honlap COVID hírek menüpontjában lévő információkat elolvasták, illetve folyamatosan követik a változásokat, és váratlan esemény esetén tájékoztatják a hallgatói koordinátorokat.
 • A Nemzetközi Oktatási Iroda azonnal és késedelem nélkül továbbítja a megszerzett információkat az Erasmus programban résztvevők részére, a jelen menüpont tartalmát folyamatosan frissíti.
 • A gyorsan változó helyzet miatt kérjük, hogy folyamatosan tartsák a kapcsolatot a NOI munkatársaival, és az e-mailekre minden esetben jelezzenek vissza.

Oktatási és képzési célú mobilitás

 • A külföldi kiküldetésekre vonatkozó 13/2020. (VII. 08.) rektori-kancellári közös utasítás értelmében a nemzetközi mobilitási programokban történő utazások egyedi elbírálás alapjánengedélyezettek.
 • Az engedélyezéshez szükséges feljegyzést a Nemzetközi Oktatási Iroda nyújtja be a mellékelt nyomtatványon a munkáltatói joggal rendelkező vezetőnek (rektor, illetve kancellár), melyet kitöltve kérünk eljuttatni a NOI-hoz. A feljegyzéshez a pályázati űrlapon, a munkahelyi vezető engedélyén kívül az aláírt Mobility Agreement, valamint egy nyilatkozat benyújtására is szükség van.
 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előzetes engedély beiktatása meghosszabbíthatja a folyamatot, ezért a mobilitás szervezését még a szokásos 60 napnál is korábban érdemes elkezdeni. Mivel a járványhelyzet folyamatosan változik, az előzetes engedély is feltételes, hiszen előfordulhat, hogy csak röviddel az utazás előtt derül ki, hogy az utazás minden előkészület ellenére mégis meghiúsul.
 • A kormány által elrendelt korlátozások értelmében a vörös zónába eső országokba (ez többségében a KA107-es programban együttműködő partnereinket érinti) jelenleg nem lehet kiutazni. A koronavirus.gov.hu oldalon folyamatosan lehet követni az országok besorolását, mely hetente frissül.
 • Jelenleg virtuális mobilitásra ösztöndíj nem adható, ugyanakkor jelezzék Veres Erzsébetnek, a NOI mb. igazgatójának, ha ez a forma is érdekli Önöket.

A Tempus Közalapítvány (TKA) által koordinált ösztöndíjprogramok keretében a mobilitások az alábbi módon szervezhetők:

 • A támogatott személyek a járványhelyzet miatt eddig meg nem kezdett külföldi kiutazásai a fogadó ország rendelkezéseinek figyelembevételével megkezdhetők.
 • A nyertes pályázókkal a támogatási szerződések megköthetők, az utazások időben történő megkezdésének érdekében.
 • A mobilitásukat megszakító, vagy szüneteltető résztvevők folytathatják a mobilitásukat, ha erre a fogadó szervezet, intézmény módot ad.
 • Azok a külföldi pályázók, akik még nem tartózkodnak Magyarországon, megkezdhetik mobilitásukat a járványügyi rendelkezések és a küldő országra vonatkozó hazai korlátozások figyelembevételével.
 • Az Erasmus+ program felsőoktatási projektjeinek esetében azon tevékenységek folytatása is megengedett, amelyek külföldi utazásokkal, nemzetközi találkozókkal járnak.
 • Amennyiben a fogadó állam és intézmény mindenkor hatályos helyi járványügyi rendelkezései miatt nincs mód arra, hogy eleget tegyenek tanulmányi, oktatási kötelezettségeiknek, akkor korábbi hazatérésük vis maior esetnek minősül, és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik elszámolhatók.
 • A vis maior eljárás fő szabályaival legyenek tisztában a résztvevők (felmerülő extra költségek esetén számlák, bizonylatok megőrzése, az igénybe nem vett szolgáltatások árának visszaigénylése a szolgáltatótól, stb.)a TKA honlapján közzétett magyar és angol nyelvű útmutatókiránymutatásai az előttünk álló időszakban is érvényesek.

Általános információk

Atámogatott személyeknek egyrészt az utazásuk megszervezésének megkezdésekor, másrészt közvetlenül a kiutazás előtt tájékozódniuk kell a célország járványügyi helyzetéről, és amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, az utazást el kell halasztani.

A mobilitási résztvevőnek a mobilitási tevékenység megvalósítása során bekövetkező bármilyen váratlan eseményről haladéktalanul tájékoztatnia kell a küldő intézményt.

A jelen helyzetben a mobilitási tevékenység megvalósításához a felkészülés nagyobb jelentőséggel bír a korábbiakhoz képest.

 • A kiutazások előtt a helyzetnek és a fogadó ország sajátosságainak megfelelő biztosítás megkötése javasolt.
 • A kiutazás előtt legyen arra terv, forgatókönyv, hogy az esetleges határzár, vagy egyéb szigorú előírások esetén marad-e, vagy hazautazik a mobilitási résztvevő.
 • A jelenlegi helyzetben a virtuális mobilitási formák előtérbe kerülnek, várhatóan a mobilitások egy része virtuálisan tud elkezdődni, majd fizikai mobilitással fog folytatódni (vagy fordítva). Ezen „legalább részben fizikai” (ún. blended) mobilitások tervezhetők.
 • A mobilitás virtuális részére mobilitási ösztöndíj nem jár és nem tervezhető. Ez nem hazai, hanem az Európai Bizottság által kiadott általános érvényű állásfoglalás.
 • A fizikai mobilitás tervezett időtartama el kell, hogy érje a mobilitás típus által megkövetelt szükséges minimális időtartamot. Ha ez vis maior helyzet miatt nem teljesíthető, akkor kivételes esetben a teljes tervezett mobilitás virtuálisan is teljesíthető és elismertethető, a kiadások egyedi eljárásban történő jóváhagyása mellett. A vis maior kérelmeket az egyetem Nemzetközi Oktatási Irodájában kell benyújtani.

Az Erasmus programban pályázóknak és ösztöndíjasoknak a hazai hivatalos szervek által közzétett és a külföldi partnerektől kapott információk alapján a TKA honlapján tájékoztatást ad a külföldi (és hazai) beutazási feltételekről, az esetlegesen fennálló speciális körülményekről, amelyek befolyásolhatják az ösztöndíjas tartózkodást és az együttműködések megvalósítását:

https://tka.hu/palyazatok/13519/atmeneti-intezkedesek-az-egeszsegugyi-veszelyhelyzet-idejere

További javasolt honlapok:

Dokumentumok: