Pályázati felhívás

Felhívás egyéni mobilitási pályázatok benyújtására

 

Pályázati felhívás egyéni mobilitásra

Az Óbudai Egyetem pályázatot hirdet hallgatói és oktatói, valamint nem oktatói személyzet számára a Nemzetközi kreditmobilitási programokban való részvételre.

Oktatói pályázatokat a mobilitások előtt legalább 2 hónappal kell benyújtani, hallgatói pályázat okat a szemeszterek első hónapjában lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ a megfelelő jelentkezési oldalon (jelentkezés hallgatóknak vagy jelentkezés oktatóknak) olvasható.

 

 

Felhívás intézményi pályázatban való részvételre

 

Felhívás intézményi pályázatban való részvételre

 

Az intézményi Nemzetközi Kreditmobilitás pályázat benyújtási határideje: 2019. február 5. déli 12:00.

 

A projekt időtartama

A korábbi 16 hónapos és 26 hónapos időtartam helyett 2019-től 26 hónapra és 36 hónapra lehet pályázni, a projektek várható kezdete pedig 2019. augusztus 1. lesz (a korábbi június 1. helyett).

 

A pályázás menete

A pályázat benyújtására a programországok Erasmus Charter for Higher Education dokumentummal rendelkező felsőoktatási intézményei és nemzeti konzorciumok jogosultak. Az Óbudai Egyetem, mint pályázó intézmény egy adott pályázati körben csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatot az Európai Bizottság által közétett E-form használatával lehet benyújtani a pályázó intézmény országának megfelelő Nemzeti Irodához. A pályázati űrlapon országonként kell feltüntetni a tervezett mobilitások számát, illetve alátámasztani a mobilitási tevékenységek relevanciáját. (A 2019-es űrlap várhatóan 2018 végén jelenik majd meg.)

A pályázó hazai intézménynek kétoldalú intézményközi megállapodást kell kötnie a pályázatban feltüntetett partnerországok felsőoktatási intézményeivel. A felsőoktatási intézmények kétoldalú megállapodásainak minimum követelményeit az Európai Bizottság által közétett dokumentum (Inter-institutional Agreement) tartalmazza. A pályázat beadásakor még nem szükséges kétoldalú megállapodással rendelkezni a partnerekkel, de a pályázati űrlapon nyilatkozni kell arról, hogy a mobilitási tevékenység megkezdése előtt megszületik a kétoldalú megállapodás.

 

A pályázat felépítése és az elsődleges értékelési szempontok

Az Európai Bizottság központilag meghatározta a pályázatok elsődleges értékelési szempontjait. A nemzetközi kreditmobilitási pályázatok bírálata 4 elsődleges értékelési szempont figyelembevételével történik, partnerországonként külön-külön.

I. A stratégia relevanciája (30 pont)

A pályázónak be kell mutatnia, hogy a program- és partnerországok felsőoktatási intézményeinek nemzetköziesítési stratégiájához hogyan illeszkedik a tervezett mobilitási tevékenység, és alá kell támasztania a javasolt mobilitás-típus (hallgató és/vagy oktatói mobilitás) relevanciáját.

II. Az együttműködés minősége (30 pont)

A pályázónak részleteznie kell, hogy az adott partnerország felsőoktatási intézményeivel milyen korábbi, hasonló projektekben szerzett tapasztalatai vannak (amennyiben vannak korábbi tapasztalatok). Részleteznie kell továbbá, hogy a tervezett mobilitási projekt során a felelősségi körök, szerepek és feladatok hogyan kerülnek meghatározásra az intézményközi megállapodásban.

III. A projektterv és a megvalósítás minősége (20 pont)

A pályázónak be kell mutatnia a mobilitási projekt különböző szakaszait. Össze kell foglalnia, hogyan tervezik a partnerszervezetekkel a mobilitásban résztvevők kiválasztását, hogyan támogatják az egyéni résztvevőket és hogyan tervezik a mobilitási időszak elismertetését (különös tekintettel a partnerországokban).

IV. Hatás és disszemináció (20 pont)

A pályázónak be kell mutatnia, milyen hatást várnak a mobilitási projekttől a résztvevők, kedvezményezettek és a partnerszervezetek szempontjából helyi, regionális és nemzeti szinten. Ismertetnie kell továbbá, hogy milyen intézkedéseket terveznek a mobilitási projekt eredményeinek terjesztése kapcsán (disszemináció), tanszéki és intézményi szinten, mind a program-, mind a partnerországokban (amennyiben az utóbbi releváns).

Fentieken túl reálisan kell meghatározni az intézménnyel tervezett hallgatói és oktatói mobilitások számát.

 

 

Másodlagos értékelési szempontok

A Nemzeti Iroda másodlagos értékelési szempontot csak Dél-Afrika esetében alkalmaz, mivel a többi költségvetési sor 60 000 eurónál nagyobb kerettel rendelkezik. A DCI Dél-Afrika költségvetési keret kapcsán a Tempus Közalapítvány a személyzeti mobilitásra és a PhD hallgatókra korlátozza a támogatható mobilitások körét.

 

A támogathatóság feltétele

A pályázatok országok szerinti értékelése során lehetőség van teljes mértékben illetve részlegesen támogatni a tervezett mobilitási tevékenységeket, vagy elutasítani az adott országra vonatkozó támogatási igényt. Formai megfelelés esetén legalább 60 pont kell a támogatáshoz, illetve „A stratégia relevánciája” szempont esetén minimum 15 pontot kell elérni ahhoz, hogy támogatható legyen a pályázat az adott ország tekintetében. A támogatási igényeket az egyes költségvetési sorok szerint lehet jóváhagyni, a költségvetési keretek kimerüléséig.

 

A pályázás módja az Óbudai Egyetemen belül:

A karok/intézetek/oktatók 2018. november 30-ig jelzik az intézményi pályázati koordinátornak a pályázati szándékukat, majd legkésőbb 2019. január 20-ig elküldik a tervezett partner intézménnyel való egyeztetés után a szakmailag megalapozott, részletesen kidolgozott válaszokat, valamint a tervezett mobilitási létszámokat (mobility@uni-obuda.hu).

Ha egy országon belül több intézményre is érkezett pályázat, akkor a pályázatot benyújtó intézményi koordinátor feladata az összesítés a terjedelmi korlátok (5000 karakter / kérdés) figyelembe vételével.

További részletek: https://tka.hu/palyazatok/2361/nemzetkozi-kreditmobilitas

Kizárólag azokat az intézményi pályázatokat tudjuk figyelembe venni, ahol az intézményi koordinátorral előzetes egyeztetés legkésőbb 2018. november 30-ig megtörtént és a megfelelően kidolgozott pályázati anyagok (szöveges indoklások és számszerű adatok) legkésőbb 2019.  január 20-ig beérkeztek a koordinátorhoz.

A beküldött részpályázatok mellé kérünk egy egyetértő levelet az adott kar dékánjától.