Pályázatok bírálata

A pályázatok bírálata, döntés

Az értékelés menete:

  1. A benyújtott pályázatokat az ÓE formailag elbírálja. A formai hibás pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
  2. A formailag elfogadott pályázatokat az ÓE az előre meghatározott bírálati szempontrendszer alapján (kutatási tevékenység esetén külső szakértő bevonásával) értékeli (1. sz. melléklet) az elektronikus pályázati rendszerben;
  3. A Tempus Közalapítvány kuratóriuma a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével dönt az ösztöndíjasok létszámáról és az egyéni ösztöndíjak összegéről. A döntés várható időpontja a beadási határidőtől számított legfeljebb 2 hónap;
  4. A döntést követően a pályázati rendszerben a Tempus Közalapítvány beállítja a pályázat státuszát (támogatott/várólistás/elutasított). Az Erasmus+ program keretében kiutazó, Campus Mundi ösztöndíjat nyert hallgatók számára az ÓE előkészíti az Erasmus+ zéró grant támogatási szerződést;
  5. A pályázati rendszerből letölthető lesz a Tempus Közalapítvánnyal megkötendő Campus Mundi egyéni támogatási szerződés. (A várólistás hallgatók ösztöndíjas hallgatók visszalépése esetén kaphatnak támogatott státuszt; ez a pályázati rendszerben kerül megjelenítésre.)

 

A Tempus Közalapítvány kuratóriumának döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel sem a küldő intézménnyel, sem a Tempus Közalapítvánnyal szemben.

A Campus Mundi ösztöndíj más, a Tempus Közalapítvány által kezelt mobilitási ösztöndíjjal, EU-s anyagi támogatással nem vonható össze, és semmilyen más olyan pályázattal, támogatással, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Amennyiben rendelkezik, vagy rendelkezni fog ilyen ösztöndíjjal, és a jelen kiírásra benyújtott pályázatáról pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell, melyiket veszi igénybe. Nyertes pályázat esetén az ösztöndíjszerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

 

Kiegészítő információk:

o   A pályázat eredményességének feltétele, hogy a pályázó Erasmus+ programországban történő részképzés teljesítéséhez az intézményi Erasmus+ pályázaton is benyújtotta Erasmus+ státusz elnyerésére szóló pályázatát, és annak megvalósítását az ÓE támogatja. (Csak nyertes Erasmus+ pályázattal rendelkező hallgató kaphat Campus Mundi ösztöndíjat.)

o   Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.

Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem kaphat Campus Mundi ösztöndíjat:

o akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor;

o aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette;

o aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a 2007. évi CLXXXI.tv. 6.§ és 8.§-a értelmében;

o akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §-a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.

A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség.

  • Egy pályázati fordulóban a hallgató ösztöndíj-típusonként egy-egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszakai nem eshetnek egybe.
  • A Campus Mundi program teljes futamideje alatt (2016-2021) egy hallgató képzési ciklusonként legfeljebb 12 hónap időtartamban nyerhet el támogatást (részképzés és szakmai gyakorlat összes időtartama). Ebbe a rövid tanulmányút ideje nem tartozik bele.
  • A pályázati határidő előtt már megkezdett tevékenységre visszamenőleges támogatás nem igényelhető.

A pályázat beadásával a pályázó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi adatát küldő intézménye és a Tempus Közalapítvány kezelje. 

Bővebb információ, az online pályázat kitöltési útmutató a www.campusmundi.hu honlapon megtalálhatók. További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu e-mail-címen vagy munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 telefonszámon érdeklődhet.

A teljes pályázati kiírás letölthető ide kattintva.

 

1. számú melléklet

 

Szempontrendszer a pályázatok szakmai bírálatához

Szempont                   

Pontszámok elvi alapja

Pontszám

A pályázó összesített korrigált kreditindexének és az összesített korrigált kreditindex szakátlagának a viszonya

0–9 pont: a szakátlag alatt, pontonként sávosan meghatározva;

10 pont: összesített korrigált kreditindex = szakátlag;

11–50 pont: a szakátlag felett, pontonként sávosan meghatározva

max. 50 pont

Motiváció és munkaterv minősége és tartalma

0 pont: a motiváció nem tartalmaz konkrétumokat, nincsenek szakmai célok meghatározva;

5 pont: átlagosan megfogalmazott, feltűnően rövid terjedelmű, igen kevés konkrétumot és szakmai célt tartalmazó munkaterv;

10 pont: átlagosan megfogalmazott motiváció, a munkaterv céljaiban általános, bár tartalmaz néhány konkrétumot (pl. utalás teljesítendő kurzusokra);

15 pont: megalapozott szakmai és személyes motiváció, de céljaiban még általános, nem kellően kifejtett munkaterv, összességében ígéretes elképzelés (pl. teljesítendő kurzusok felsorolása, ezek illeszkedése a tanulmányokhoz);

20 pont: átgondolt, tartalmas motiváció és munkaterv, megfogalmazásában és a szakmai célok meghatározásában igényes, konkrétumokat tartalmazó, ígéretes pályázat (pl. teljesítendő kurzusok felsorolása, ezek illeszkedése a tanulmányokhoz);

25 pont: alaposan átgondolt, meggyőzően kifejtett motiváció és ehhez illeszkedő konkrét szakmai tevékenység és szakmai perspektíva meghatározása a munkatervben; a pályázati tevékenység hozzájárul a szakdolgozat/disszertáció elkészítéséhez;

30 pont: a 25 pontnál meghatározottakon túl a pályázó meggyőzően indokolja, hogy:

- a kutatási téma vagy a pályázati tevékenység módszertana különösen újszerű;

- korábban nem kutatott, nagy jelentőségű eredménnyel kecsegtető tevékenységet végez;

- a pályázat várható eredménye jelentősen hozzájárul a fogadó intézmény vagy szervezeti egység tudományos eredményeihez, elismertségéhez, országos vagy nemzetközi szintű hatás is várható

max. 30 pont

A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység

0 pont: nincs ilyen jellegű aktivitás;

5 pont: TDK vagy OTDK helyezés vagy részvétel, demonstrátori tevékenység, aktív szakkollégiumi tevékenység, hazai tudományos, művészeti vagy sporttevékenység;

10 pont: OTDK helyezett (1–3.), OTDK különdíj, nemzetközi szakmai konferencián előadás, nemzetközi szakmai publikációs tevékenység, nemzetközi szintű szakmai versenyen elért helyezés (1–3.) vagy különdíj

max. 10 pont

Nyelvvizsgák

5 pont: C1-C2 szintű (felsőfokú) komplex nyelvvizsga a tanulmányok nyelvéből

max. 5 pont

Egyéb szakmai és közéleti önkéntes tevékenység

3 pont: pl. szakmai szervezetben betöltött tisztség, szakmai rendezvény aktív szervezése, külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, ESN-ben vagy egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben folytatott tevékenység stb.

max. 3 pont

Promóciós tevékenység

2 pont: a hallgató vállalja, hogy aktív szerepet vállal a mobilitási programok hazai népszerűsítésében, promóciójában

max. 2 pont

Korábbi mobilitás

10 pont: ha a pályázó nem vett részt korábban felsőoktatási mobilitási ösztöndíj (Campus Mundi, Erasmus, Erasmus+, CEEPUS, Campus Hungary, EGT Alap, Államközi ösztöndíj stb.) keretében legalább 1 féléves vagy 1 trimeszteres részképzésben vagy legalább 2 hónapos szakmai gyakorlatban

max. 10 pont

Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Nem EU-tagállamként a programban szintén részt vesz: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Törökország.

 

 A Stipendium Hungaricum programban részt vevő országok és területek aktuális listája megtalálható itt: http://www.tka.hu/palyazatok/2962/stipendium-hungaricum (Törökország és Macedónia Erasmus+ programországként pályázható).

Távolságkalkulátor: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Összesített korrigált kreditindex számítása: