Pályázás módja

Ki jogosult pályázni?

Az Óbudai Egyetem minden olyan beiratkozott hallgatója, képzési szinttől, tagozattól függetlenül, aki magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.

A Stipendium Hungarcium ösztöndíjban részesülő hallgatók ebben a pályázati formában nem vehetnek részt.

Kiutazás BSc képzésen legkorábban a felsőoktatási tanulmányok harmadik félévében, az MSc és PhD hallgatóknál legkorábban tanulmányaik második félévében lehetséges, de az egyes karok követelményrendszere ettől eltérhet.

 

A pályázat lépései

(Célszerű ezt az oldalt kinyomtatni, és folyamatosan ellenőrizni az egyes lépéseket.)

 

A pályázat menete:

1. Pályázati űrlap kitöltése.

2. A hazai elbíráláshoz szükséges nyomtatott vagy szkennelt dokumentumok leadása a kari koordinátornál.

3. Részvétel a kari előírás szerinti nyelvi/szakmai meghallgatáson.

4. A kari/intézeti  döntés alapján elnyert pályázati hely elfogadása.

5. A külföldre küldendő pályázati anyagok véglegesítése, az anyagok kiküldése.

6. Miután a hallgató megkapja a visszaigazolást a fogadó intézménytől, az abban leírtak szerint önállóan intézkedik.

7. Az időközben kiírásra kerülő szociális, vagy fogyatékossággal élők pályázatának benyújtása.

8. Egyéni (kedvezményes) tanulmányi rend intézése - amennyiben vett fel a hallgató tantárgyat (nem kötelező!).

9. Ösztöndíjszerződés megkötése.

10. Kezdő online nyelvi teszt (OLS) kitöltése, szükség esetén online nyelvtanfolyam elfogadása (nyelvi szinttől függően).

11. Kiérkezés után a kötelező igazolások hazaküldése (Certificate of Arrival).

12. A mobilitás végeztével az igazolások és a teljesítmények leadása (Certificate of Attendance, After the Mobility).

13. Kreditek elfogadtatása, beszámíttatása.

14. További teendők hazaérkezés után :

- az élménybeszámoló megírása és elküldése a Mobilitási Osztályra,

- záró Online nyelvi teszt (OLS) kitöltése,

- EU survey kitöltése és elküldése a Mobilitási Osztályra.

 

Rendkívüli helyzet esetén a Pályázat visszavonható! 

 

Az egyes lépések részletezése:

 

1. PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE:

Kitöltés után nyomtassa ki és írja alá!

Aki egy tanéven belül mind tanulmányi, mind szakmai gyakorlat ösztöndíjat szeretne kapni, annak mind a két online jelentkezési űrlapot ki kell tölteni.

A szakmai gyakorlat helye sok esetben még nem ismert, elég, ha egy, vagy két országot beírnak. A tanulmányútnál kiválasztott intézmények a pályázat folyamán módosíthatók.

 

2. A HAZAI ELBÍRÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK BEADÁSA:

Kötelezően beadandó anyagok:

1. Pályázati jelentkezési lap nyomtatott, aláírt változata.

2. Aki már korábban is kapott Erasmus, vagy Erasmussal kombinált Campus Mundi ösztöndíjat (Erasmus zéro grant), annak kötelező leadni a fogadó intézmény igazolását a kinti tartózkodásról.

3. Fényképes önéletrajz aláírva (angolul vagy a célország nyelvén) - ideális megoldás az Europass önéletrajz.

4. Motivációs levél - angolul, vagy a célország nyelvén, maximum 1 oldal, tanulmányi és szakmai gyakorlat célú mobilitásnál egyaránt szükséges. Ez a hallgató céljait és elképzeléseit tartalmazza, miért szeretne az adott helyen tanulni, dolgozni, valamint szakirányának és szakismereteinek megfelelően tartalmazza a tervezett külföldi út szakmai programjával kapcsolatos elképzeléseit, terveit.

5. Tanulmányokról értesítő magyarul: a lezárt félévek Neptunból kinyert változata.

6. Tanulmányi eredményről szóló értesítő  (további megjegyzéseket ld. űrlapoknál=Transcript of records) a Neptun alapján angolul, németül, vagy franciául elkészítve.

 

Beadandó, ha a hallgató rendelkezik ilyen igazolásokkal:

  1. korábbi, egy-két hetes, vagy annál hosszabb idejű, hazai, vagy külföldön töltött szakmai gyakorlatok, tanulmányutak jegyzéke és az erről szóló igazolás (az ilyen anyagok nem gyengítik, hanem erősítik a pályázatot),
  2. TDK/OTDK konferenciákon tartott előadások, illetve egyéb tudományos közlemények listája és eredményei, az ezekről szóló igazolások másolatával,
  3. versenyeken, pályázatokon elért helyezések, dicséretek, díjak listája, az ezekről szóló igazolások másolatával,
  4. az idegen nyelven hallgatott szakmai tantárgyak megnevezése,
  5. a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,
  6. rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, sporttevékenység esetén az erről szóló igazolás másolata,
  7. a hallgató által fontosnak tartott és itt fel nem sorolt egyéb anyagok (pl. mentor).

 

A beadás módja:

A regisztráció után a pályázati anyagokat nyomtatva vagy szkennelt formában megküldeni a KARI KOORDINÁTORNAK.

A pályázata két helyre szól – az Óbudai Egyetemre, ahol elbírálják a pályázati részvétel jogosultságát, és a külföldi partner intézményhez. 

Javasoljuk, hogy  a hallgatónak legyen egy saját dossziéja, amelyben mindenből van példánya.

Az űrlapokat valamint a használatukhoz szükséges megjegyzéseket az Űrlapok menüpont alatt lehet megtalálni.

 

3. KARI ELŐÍRÁS SZERINTI NYELVI/SZAKMAI MEGHALLGATÁS:

Ezen a részvétel kötelező akkor is, ha a hallgatónak van olyan nyelvből nyelvvizsgája, amelyen kinti tanulmányait, vagy szakmai gyakorlatát folytatni szeretné. 

 

4. KARI/INTÉZETI DÖNTÉS:

A bírálat a tanulmányi eredmény és a nyelvi/szakmai/motivációra irányuló kari meghallgatás alapján történik.

A hallgató értesítést kap arról, hogy a három megpályázott intézmény közül melyikben folytathatja tanulmányait, illetve, hogy kara, intézete hozzájárul-e a külföldi szakmai gyakorlathoz. Ennek alapján kezdhető meg a külföldre küldendő pályázati anyagok véglegesítése.

 

5. A KÜLFÖLDRE KÜLDENDŐ PÁLYÁZATI ANYAG VÉGLEGESÍTÉSE:

Ez a pont csak a tanulmányútra készülőkre vonatkozik. A szakmai gyakorlatra jelentkezők teendőinek részletes leírása az Információ/szakmai gyakorlat oldalon van.

A leglényegesebb anyagok: jelentkezési lap a külföldi partnerhez, tanulmányi szerződés.

Tanulmányra jelentkezőknél a külföldi partnerintézmények olyan sokféle jelentkezési módot írnak elő, hogy ezeket nem tudjuk egyenként felsorolni. Mindig annál az intézménynél kell megnézni a pályázás módját, az űrlapokat, ahová a hallgató a jóváhagyást megkapta.

LEGTÖBB ESETBEN A HALLGATÓNAK MAGÁNAK KELL A FOGADÓ INTÉZMÉNYHEZ A PÁLYÁZAT TOVÁBBI LÉPÉSEIT MEGTENNI.

Ha a partnerintézménynek saját jelentkezési lapja és tanulmányi szerződése van, ebben az esetben ezek használata kötelező. Ha a partnernél használt tanulmányi szerződés formája jelentősen eltér az Űrlapoknál kitett formátumtól, akkor mind a partnerét, mind pedig az Űrlapoknál található Learning Agreementet ki kell tölteni.

Ha a partnernek online jelentkezési lapja van, ezt is csak akkor szabad kitölteni, ha az adott intézményre megkapta a jóváhagyást a hallgató. Az online jelentkezési lapot a többi pályázati anyaggal együtt, nyomtatás után szkennelt formában kérjük megküldeni.

Gyakori, hogy amikor kinyomtatják az online jelentkezési lapot, akkor rákerül még egy rész, ahová az intézményünk, ill. a hazai intézményi koordinátor adatait kell beírni, és ezt aláíratni és lepecsételtetni. Ezt a részt töltsék ki tollal (az Elérhetőség oldalon minden szükséges adat megvan), és utána hozzák be aláírásra.

Nagyon figyeljenek a részletekre – általában a jelentkezési lappal együtt kell kitölteni a szálláskérő lapot is, sokszor már a jelentkezéskor előre kell kauciót, vagy szemeszter hozzájárulást fizetni.

Számos intézmény kéri a hallgató tanulmányi eredményéről szóló értesítést is – mintafájl az Ürlapoknál, Transcript of records.

Tanulmányi szerződés: ld. Űrlapok oldal

Határidők: a honlapunkon feltüntettük a partner intézmények jelentkezési határidejét, ezt a hallgatóknak is figyelni kell, és ennek megfelelően időben beadni a kész anyagot.

Aláírások: általában több aláírás kell az érvényes pályázathoz. A Learning Agreement-et alá kell írnia a hallgatónak, az Óbudai Egyetem kari koordinátorának és a fogadó intézmény koordinátorának is. Az aláírások begyűjtése a hallgató feladata. A pályázat akkor lesz érvényes, ha a  kinti fogadó intézmény kari és intézményi koordinátora (vagy legalább az egyik) is aláírta a jelentkezési lapot és a Tanulmányi szerződést, és visszaküldte ezeket.

 

6. VISSZAIGAZOLÁS UTÁN A HALLGATÓ ÖNÁLLÓAN INTÉZKEDIK:

A visszaigazolás történhet levélben, vagy e-mailben. Amint megkapta a hallgató, egy másolatot le kell adni ott, ahol a pályázatát írásban beadta. A partner általában ebben az értesítésben tájékoztatja a hallgatót a szállással kapcsolatos információkról, a szemeszter kezdetéről és végéről, adott esetben beiratkozási költségekről (ami nem tandíj, hanem egyszeri költség, sok helyen számos kedvezmény jár vele) és egyéb fontos tudnivalókról. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a leírtak alapján célszerű megkezdeni az azonnali ügyintézést.

 

7. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK PÁLYÁZATA, SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ ÖSZTÖNDÍJ: 

Ezeket a kiegészítő támogatást igénylő pályázatokat a Tempus Közalapítvány írja ki, és kizárólag az Óbudai Egyetemen keresztül pályázhatók meg.  A pályázatok évente kétszer kerülnek kiírásra, kérjük, figyeljék a honlapon és a facebookon a híreket!

 

8. EGYÉNI (KEDVEZMÉNYES) TANULMÁNYI REND INTÉZÉSE:

A hallgató kötelessége, részletek a kari Tanulmányi Osztályok oldalán.

 

9. ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE: 

A Mobilitási Osztály kimenőkért felelős koordinátora egyeztet a hallgatóval az ösztöndíjszerződés megkötésének idejéről.

 

10. KEZDŐ ONLINE NYELVI TESZT (OLS) KITÖLTÉSE, SZÜKSÉG ESETÉN ONLINE NYELVTANFOLYAM ELFOGADÁSA (NYELVI SZINTTŐL FÜGGŐEN):

Kitöltése kötelező minden mobilitásban résztvevő hallgatónak. A jelentkezési anyagában megadott e-mail címre kap a hallgató hozzáférési jogosultságot. A teszten elért eredménytől függően ajánl fel a rendszer nyelvtanfolyamot, amelynek a célja, hogy a mobilitás előtt/alatt segítse a hallgató idegen-nyelvi fejlődését.

 

11. A KIÉRKEZÉS UTÁN A KÖTELEZŐ IGAZOLÁSOK MEGKÜLDÉSE (CERTIFICATE OF ARRIVAL):

A megérkezést követően a fogadó intézmény koordinátora igazolja, hogy a hallgató megérkezett az intézménybe. A hallgató felelőssége, hogy megküldje ezt a Mobilitási Osztályra.

 

12. A MOBILITÁS VÉGEZTÉVEL AZ IGAZOLÁSOK ÉS TELJESÍTMÉNYELISMERÉSEK LEADÁSA (CERTIFICATE OF ATTENDANCE, AFTER THE MOBILITY):

Ezeket hazaérkezés után a Mobilitási Osztályra kell leadni. Ezekkel igazolja a hallgató, hogy a mobilitás előtt vállalt feladatait az ösztöndíjjal támogatott időszakban megvalósította. 

Figyelem! Amennyiben a mobilitás időtartama 5 napnál nagyobb mértékben tér el az ösztöndíjszerződésben foglalt időtartamtól, a hiányzó napokra jutó támogatási összeget vissza kell fizetni!

 

13. KREDITEK ELFOGADTATÁSA, BESZÁMÍTTATÁSA:

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében minden, külföldön megszerzett kreditet be kell számíttatni a Tanulmányi Osztályon, hogy bekerülhessen a mobilitás eredménye a diplomamellékletbe. 

 

14. TOVÁBBI TEENDŐK HAZAÉRKEZÉS UTÁN:

A külföldön töltött időről képes, szöveges élménybeszámoló megírása és elküldése az outgoing@uni-obuda.hu e-mail címre. Max. 2-3 oldal terjedelemben, tanulmányi tapasztalatokról, megélhetési tudnivalókról. A beszámolót az Erasmus honlap kinti élmények menüjében közzétesszük.

Minden hallgatónak kötelező kitölteni egy online nyelvi tesztet (OLS), aki tanulmányait, vagy szakmai gyakorlatát angol, német, francia, olasz, spanyol stb. nyelven végzi. A felmérő eredményétől függően kap egy ajánlást nyelvtanfolyam elvégzésére, ezen a hallgatónak szintén kötelező részt vennie. A nyelvtanfolyam végén, egyúttal a a mobilitás végén ismételten ki kell töltenie a tesztet, melynek eredményét szintén fel kell tüntetni a Learning Agreement After Mobility részében. Az anyanyelvi hallgatók mentesülnek a teszt/nyelvtanfolyam alól. FIGYELEM! A záró teszt kitöltése szerződéses kötelezettség, elmulasztása ANYAGI KÖVETKEZMÉNYEKET von maga után (az ösztöndíj 10%-ának ki nem fizetése).

A mobilitás végén a hallgatók az email-címükre online beszámolói kérdőívet, ún. EU survey kapnak. Kitöltése kötelező, kb. 15-20 percet vesz igénybe.

 

PÁLYÁZAT VISSZAVONÁSA:

Az Erasmus+ ösztöndíjra jelentkezés visszavonható, de erről a hallgató köteles IDŐBEN tájékoztatást küldeni a outgoing@uni-obuda.hu címre.